Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden
Carpet works

Artikel 1 Algemeen
1.1. Definities:
a. Carpet Works: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51743345,
gevestigd aan de Laan van Waalhaven 35, 2497GN DenHaag.
b. Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon die met Carpet Works een overeenkomst sluit.
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Carpet Works.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de
opdrachtgever sluit met Carpet Works. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of
andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn
of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Carpet Works en de opdrachtgever zullen dan
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel
en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht.
Carpet Works draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform
de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd.
3.1.De door Carpet Works opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te
beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Carpet Works
een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4
Verkregen informatie en documenten De opdrachtgever dient de verkregen
informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf
(in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is
niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te
verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.
5.2.In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten,
offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Carpet Works te allen
tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in
de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.
Artikel 6 Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Carpet Works op de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur
tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke
Rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om
tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3. de geleverde goederen blijven eigendom van Carpet Works totdat de gehele
factuur betaald is. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling
van de factuur van Carpet Works.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Carpet Works kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de
geleverde informatie en documenten. Carpet Works is dan ook, behoudens opzet
of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van
onjuistheden, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door
Carpet Works geleverde dienst(en).
7.2. Carpet Works is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het
gebruik van geleverde informatie en documenten. Carpet Works biedt niet de
garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of
bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Carpet Works aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
opdracht, tijdig aan Carpet Works worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze
gegevens niet verstrekt, dan is Carpet Works niet aansprakelijk voor de daaruit
voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde
gegevens niet tijdig aan Carpet Works zijn verstrekt, heeft Carpet Works het recht
de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. Carpet Works is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
doordat Carpet Works is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor
Carpet Works kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Carpet Works is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Carpet Works desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar
aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van)
de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens Carpet Works die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij
Carpet Works zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht
8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is,
wordt Carpet Works van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Carpet Works geen
invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of
elektronisch aan Carpet Works kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan
de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Carpet Works de werkzaamheden alsnog verrichten
Zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is
geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar
te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Carpet Works
worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. Carpet Works zal ook in
dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze
algemene voorwaarden. Shading valt buiten de garantie.

Artikel 10 Diversen
10.1. Carpet Works is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat
van faillissement verkeert, is Carpet Works gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. Carpet Works is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de
opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift
Carpet Works tot mededeling verplicht.
10.4. the wool studio heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken,
inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit
de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat
Carpet Works de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Carpet Works is uitsluitend
onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11
11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur/in consignatie van vloerkleden en/of
accessoires van Carpet Works voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk
beschadiging en/of diefstal van die vloerkleden en/of accessoires. De duur van de huur/in
Consignatie van vloerkleden en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening
van opdrachtgever in de woning/kantoor aanwezig zijn en door the wool studio
gebruikt kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de vloerkleden en accessoires beschadigen
of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.